OTSING
  Tuulduva fassaadi eelised ja võimalused
17.03.2024
Fassaadil on kaasaegses majaehituses oluline roll. Lisaks visuaalsele atraktiivsusele peab see vastama kõikidele nõuetele. Seetõttu tuleks enne töö alustamist pöörata piisavalt tähelepanu fassaadi planeerimisele. Arvestada tuleb selliste aspektidega nagu klimaatilised tingimused, sisekliima, hoone konstruktsiooni kaitse niiskuse eest ja fassaadikatte valik. Fassaad mõjutab sisekliimat ning kui see on hästi planeeritud, ei esine siseruumides ilmastiku muutustest tingitud suuri temperatuurikõikumisi.

Fassaadi teine oluline funktsioon on heliisolatsioon. Hästi ehitatud fassaad võib summutada ümbritsevat müra, näiteks liiklusmüra, merekohin, muu looduslik- või tehismüra ja majasisese müra edasikandumist läbi väliskeskkonna.


Hoone välispiire on põhimõtteliselt kõik, mis jääb sise- ja välispinna vahele. See algab hoone põhielementidest, nagu seinad, laed ja katus, ning lisaks kõik muud sisemuse kaitsmiseks paigaldatud elemendid. Lõppkihiks on dekoratiivne fassaadikate, mille olete oma maja jaoks valinud. Fassaadi planeerimisel tuleb arvestada ka seda, et fassaadikomponendid omavahel kokkusobituks, kuna kõik soojustusmaterjalid, fassaadikatted, fassaadikruvid või muud materjalid ei sobi iga aluskonstruktsiooniga.

SOOJUSTUSMATERJALID
Isolatsiooni esmane eesmärk on vältida sise- ja väliskeskkonna vahelist soojusenergia vahetust. See, kui hästi soojusisolatsioon töötab, sõltub kasutatavast isolatsioonimaterjalist ja sellest, kuidas seda fassaadi soojustamisel kasutatakse.

Isolatsioonimaterjali valik sõltub paljudest teguritest, nagu maja seisukord, kandeseina materjal, asukoha kliima või planeeritud hoone energiakulu. Enim kasutatavad materjalid on jäik vahtpolüstüreen (EPS), jäik polüisotsüanuraat (PIR) ning mineraalvill või ökoloogilised isolatsioonimaterjalid.

Enamik fassaade on soojustatud jäiga vahtpolüstüreeniga, sest sellel on hea isolatsiooniomadus, seda on lihtne töödelda ja see ei mädane. Materjal on enamikule tuntud kui vahtpolüstürool.

Mineraalvill on teiseks levinuim fassaadide soojustusmaterjal. Kuigi seda pole nii lihtne töödelda kui jäika vahtpolüstüreeni, on sellel tulekahju korral paremad omadused ja rangemate tulekaitsenõudete korral leiab see alati kasutamist.

PIR soojustusplaatidel on ehituses enamlevinud isolatsioonimaterjalidest kõige parem soojusisolatsiooni omadus. See on vastupidav erinevatele keskkonnatingimustele ning tänu oma jäikusele võimaldab kasutada rohkem ja lihtsamaid tehnilisi lahendusi.

Ökoloogiliste isolatsioonimaterjalide tooraineks on puitkiud, kork, vill, kanep jne. Nende eeliseks on koostis, milleks on ainult taastuvad materjalid. Isolatsiooniomadused aga ei küündi moodsamate materjalide näitajateni, mistõttu on enamasti vajalik oluliselt paksem isolatsioonikihit.

TUULDUV EHK VENTILEERITUD FASSAAD
Tuulduv ehk ventileeritav fassaad erineb oluliselt klassikalisest krohvitud fassaadist, mille puhul on krohv kantud otse maja seinale või isolatsioonimaterjalile. See on väga mitmekülgne fassaaditüüp, millel on lugematu arv võimalusi, mistõttu saab hoone fassaadi ehitada vastavalt oma ideedele.

Tuulduva fassaadi peamised omadused tulenevad aluskonstruktsioonist, mis on kinnitatud hoone kandeseina külge, kuid ei toetu otse seinale ega isolatsioonimaterjalile. Aluskonstruktsiooni kõige sagedamini kasutatavad materjalid on puitroovid ja spetsiaalsed alumiiniumprofiilid, mis on mõeldud just selle rakenduse jaoks. Kinnitamiseks kasutatakse distantskruve ja spetsiaalseid fassaadikruve, mis juhitakse läbi isolatsioonimaterjali ning kinnituvad kandeseinale.

See iseseisev kinnitus loob fassaadi voodri ja soojustuse/seina vahele vaba ruumi ehk õhkvahe, mis on aluseks fassaadi väliskihi taga toimivale ventilatsioonile.


Selleks, et fassaad oleks ventileeritav, peavad olema täidetud teatud õhuringluse kriteeriumid. Ainuüksi fassaadikatte taga olevast õõnsusest ei piisa. Õhk peab pääsema fassaadi taha läbi fassaadi all- ja ülaosas olevate avade ning kattematerjali vuukide kaudu. Tänu sellele tekib kattematerjali taga õhuvool, mis korstnaefekti mõjul liigub alt üles ja eemaldab fassaadist sissetunginud niiskuse.

Tuulduva fassaadi eelised:
- Kontrollitud niiskuse liikumine väldib niiskuse kondenseerumist- ja hallituse teket konstruktsioonides.
- Paraneb siseõhu kvaliteet.
- Optimeerib hoone soojendamist ja jahutamist, võimaldades kokkuhoidu energiakuludelt.
- Märkimisväärne osa päikesevalgusest peegeldub fassaadilt tagasi ja õhk väliskihi taga ringleb pidevalt, mistõttu hoone püsib suvisel ajal jahedam. Külmal ajal toimib tuulutusvahe täiendava soojustusalana, vähendades hoone soojuskadusid.
- Parandab hoone heliisolatsiooni, vähendades müra kandumist siseruumidesse.

ALUSKONSTRUKTSIOON


* Blue-Power süsteem jäigale soojustusele


* Eisys-2 süsteem elastsele soojustusele

Aluskonstruktsioon kinnitub hoone kandvatele välisseinadele ja seeläbi kannab kogu fassaadi koormuse üle hoonele, moodustades ühendusdetaili kandeseina ja väliskihi vahel. Staatiliselt toetav ankurdusalus on alati aluskonstruktsiooni paigaldamise põhinõue, vastasel juhul mõjutab see negatiivselt kasutatavate ankurduselementide kandevõimet.

Aluskonstruktsioonide ehitamiseks kasutatakse mitmeid materjale: puit, alumiinium, tsingitud teras ja roostevaba teras. Kaalu ning tehniliste omaduste tõttu on eelistatud materjalideks puit ja alumiinium. Aluskonstruktsioon koosneb alati põhiroovist, mis on joondatud kas horisontaalselt või vertikaalselt ja vajadusel ristisuunalisest tugiroovist. Aluskonstruktsiooni tegelik struktuur sõltub hiljem kinnitatavast fassaadikattest. Näiteks horisontaalselt paigutatud rombfassaadi ja klassikalise laudise puhul kasutatakse vertikaalselt paigutatud puitroove või alumiiniumprofiilidest roove ilma täiendavate tugiroovideta. Vertikaalse laudise korral kinnitatakse vertikaalsele puitroovile horisontaalne tugiroov, mille külge kinnitatakse laudis. Selline lahendus tagab fassaadi väliskihi koormuse ülekandmise kandeseinale ning kattekihi taga piisava tuuldumise. Soojustusmaterjali pinnale toetuvate roovide korral kinnitatakse esmalt vertikaalne roov.

Aluskonstruktsiooni kinnitamiseks kandeseinale valitakse sobivad kinnitusdetailid, kuna iga kruvi ei sobi kõikide aluskonstruktsiooni materjalide või kõikide isolatsioonimaterjali paksustega.

ALUSKONSTRUKTSIOONI KINNITAMINE

Blue-Power fassaadi montaažisüsteem töötati välja spetsiaalselt isekandva puidust kandekonstruktsiooni monteerimiseks peale täieliku soojusisolatsioonisüsteemi paigaldamist.

Isolatsiooniplaadid kinnitatakse ühtlase kihina, et tekiks suletud isolatsioonikiht, mille sisse ei jää teisi ehitusmaterjale.

Kui ehitusprojekt hõlmab olemasoleva hoonekonstruktsiooni renoveerimist, soovitame sein eelnevalt puhtaks harjata, nii et soojustusmaterjali saab kanda kogu pinnale.

Soojustusplaatide piisava kinnitamise tagamiseks kasutatakse ruutmeetri kohta vähemalt nelja Klimax isolatsioonitüüblit, mis jaotatakse ühtlaselt vastavale soojustusplaadile. Sellisel juhul ei teki aluskonstruktsioonile täiendavat koormust ning soojustusmaterjali kaalu ei pea staatika arvutuses arvestama.

Võimalike vigade vältimiseks pöörake tähelepanu isolatsioonimaterjali tootja teabelehele.

Roovide paigalduse lihtsustamiseks puuritakse roovidele Blue-Power fassaadikruvide jaoks avad, kasutades Ø 6,5 mm puidupuuri. Kruvi avade vahed või tsentrite kaugused ja vajalikud kogused arvutatakse iga ehitusprojekti jaoks eraldi, kuna need sõltuvad fassaadi kaalust, tuulekoormustest, soojustusmaterjali paksusest ja kandeseina materjalist.

Lähtudes projekteerimisjuhisest, standarditest ja süsteemi tarnija juhistest dimensioneerib ehituskonstruktor tuulduva fassaadi tarindiosad.

Roovide vahekaugus sõltub mitmetest asjaoludest ning seetõttu ei saa seda üldreeglina kasutada.

Kruvide kaugused servast on määratud Eurokoodeksiga 5 (koormatud serv: ≥ 90 mm; koormamata serv: ≥ 52,5 mm).

Paigaldamiseks asetatakse roov isolatsioonikihile ja viiakse ettenähtud asendisse. Kivi/betoonipuur juhitakse läbi vertikaalsete puitroovide eelpuuritud avade, misjärel puuritakse isolatsioonimaterjali läbiv ava kandeseina, eemaldatakse tolm ja kinnitatakse fassaadikruviga.


Roovid paigaldatakse otse isolatsioonimaterjali peale juhul, kui tegemist on ainult 90°kruviühendusega nagu Blue-Power fassaadikruvide montaažisüsteem. Isolatsiooni materjaliminimaalne survetugevus 10% surve korral peab olema vähemalt 50 kPa.

Ehitusfüüsikast lähtudes, piisava tuuldumise tagamiseks on minimaalne õhkvahe 20 mm ning soovituslik 30 mm. Seega soovituslik ristlõige võiks olla minimaalselt 30x50 mm.

Kuid puidust sõrestiku (roovide) kasutamisel on õhkvahe minimaalne sügavus 40mm. Sellisel juhul tagatakse väliskihi taga piisav tuulduvus ning puitkonstruktsioonide vastupidavus.

Minimaalne fassaadikruvi sügavus kandeseinas ja puuravade sügavused ning sobiv puurimismeetod peavad olema kooskõlas Blue-Power toote andmelehel näidatuga.

Blue-Power fassaadi montaažisüsteemi eelised:
- Roovide kinnitamine ainult seinaga ristisuunas olevate kruvidega.
- Kinnitamine otse kandeseina puuritud avadesse, ilma tüübleid kasutamata.
- Kõrge korrosioonikindlus (EN 12944-6, klass C4 ja C5-M pikk).
- Lühike paigaldusaeg.

FASSAADI VÄLIMISED KATTEMATERJALID:
SULETUD LAUDIS
Suletud laudvooder on väga levinud fassaadikatte vorm.

Kuna sellel ei ole avasid ega pilusid, peab fassaadi üla- ja alaossa jätma piisavalt suured avad. See võimaldab õhul liikuda fassaadi taha ja sealt niiskust välja kanda, tagades konstruktsioonilise puidukaitse. Sellise kattekihiga fassaade nimetatakse ventileeritavateks fassaadideks. Seda fassaadikatet saab kinnitada kõikidele levinud aluskonstruktsioonidele.

VUUKIDEGA LAUDIS


Avatud laudvooder koosneb horisontaalselt või vertikaalselt paigutatud puitliistudest, mille kinnitamisel jäetakse nendele vahed. Horisontaalse laudise korral on eelistatud rombikujulise ristlõikega lauad, kuna selline kuju aitab puitkonstruktsiooni niiskuskahjustuste eest paremini kaitsta. Selleks paigaldatakse lauad kaldega seinast eemalduvalt alla suunas, tekitades sademeveele hea äravoolu.

FASAADIPLAADID
Fassaadipaneelidega seintele on erinevaid materjale, mida kõiki iseloomustab hooldamise lihtsus ja ilmastikukindlus. Tänu suurepärastele omadustele langeb sageli valik laminaatplaatidele ja tsementkiudplaatidele. Tsementkiudplaadid avaldavad ka muljet oma tule-, niiskus- ja kahjurite kindluse poolest.
Dekoratiivsed lamineeritud paneelid ehk HPL paneelid (High Pressure Laminates) pakuvad fassaadi värvikujunduse osas laia valikuvõimalust, kuna seal on praktiliselt kõik kujuteldavad värvid.

KOMBINEERITUD KATTED

Sageli kasutatakse koos fassaadipaneelidest, puitlaudadest, krohvist ja klaasist tehtud tooteid. Lisaks üldisele ilmele saab kombineeritud materjalidega rõhutada üksikuid alasi. See võimaldab vastavalt soovile suurendada või vähendada hooneosade visuaalset mõju.

Et te saaksite pikajaliselt nautida tuulduva fassaadi ilu ja tehnilise lahenuse eeliseid, järgige kindlasti ehitusfüüsika nõudeid ning süsteemitootja juhendeid!
 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?


Soovitame
Põrand oma ala proffidelt!
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880